Şimdiye kadar hayatımın en istikrarsız seyreden ancak bu istikrarsızlıkla en barışık olduğum alanı “yazmak” oldu. Tam olarak yazmaktan sayılmasa da son yıllarda parça parça içimi döktüğüm platform Twitter olmuşken, ansızın hesabımın kilitlendiğini peşinden de askıya alındığını öğrendim. Bir neden-sonuç ilişkisi içinde açıklayamadığım bu olaylar dizisinden sonra soluğu Medium’da aldım.

Önce havalimanına giden araca binip yoldayken uçak biletimi seçmek ya da tavaya soğan ve biberleri koyduktan sonra pişireceğim yemeğe karar vermem gibi aklımda ilk geçenleri buraya döktüm. Devamında neler geleceği benim için de bir merak konusu. Çok yaşa plansızlık!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store